Vastgoedmanagement

Uw contactpersoon

ir. G.G.W. (Ger) Meijering
E: ger.meijering@arec.nl
M: 06 – 5323 2485

Verduurzaming

Recente maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheidambities, leiden er toe dat gebouwen steeds langer gebruikt gaan worden. Alleen maatregelen voor instandhouding (onderhoud) is op lange termijn niet voldoende. Gebouwen voldoen ‘op een gegeven moment’ onvoldoende aan de eisen/wensen die hieraan gesteld worden. Dat kan economisch, functioneel, esthetisch of technisch van aard zijn. Hét alternatief voor sloop en vervangende nieuwbouw zijn levensduur verlengende ingrepen (grootonderhoud/renovatie), in combinatie met overige duurzaamheidmaatregelen zoals energiebesparende maatregelen en verbeteren binnenmilieu/comfort. Arec onderzoekt, adviseert en begeleidt dit gehele integrale proces!

Meerjaren onderhoudsplan volgens NEN2767

Een meerjaren onderhoudsplan (MOP) geeft uw organisatie zicht op toekomstige onderhoudskosten. Dat is van groot belang om tijdig reserveringen voor onderhoud aan het gebouw te kunnen doen. Maar ook om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kostenbewust te plannen en op het juiste moment, tegen de juiste kosten, uit te laten voeren. Het MOP kan worden uitgebreid met een conditiemeting conform NEN2767. Hierbij wordt op objectieve wijze de conditie van de diverse bouwkundige en installatietechnische elementen vastgelegd aan de hand van gebreken. Dit is met name erg handig bij een zogenaamde ‘nulmeting’ of indien (in de toekomst) prestatiegericht onderhoud wordt overwogen.

Energieadvies

Arec kan snel en goedkoop een energielabel verzorgen. Een gecertificeerde EPA-U Adviseur van ons kantoor zal conform het opnameprotocol zoals beschreven in de ISSO-publicatie 75.1 een opname uitvoeren en een Energielabel opstellen. Het label zal voorts op ons verzoek door een BRL gecertificeerde organisatie worden gecontroleerd en afgemeld op www.ep-online.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvullend kan een energieprestatieadvies (EPA) worden uitgevoerd, dat is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen, inclusief een raming van de benodigde investering, te verwachten besparingen en terugverdientijden. Natuurlijk bij voorkeur in combinatie met onderhoudswerkzaamheden uit het  meerjaren onderhoudsplan.

Technisch beheer

Nadat het meerjaren onderhoudsplan definitief is geworden kan door Arec het jaarplan (statusoverzicht) worden opgesteld en ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Arec zal aan de hand van de verstrekte opdrachten en de inkomende facturen het vastgestelde onderhoudsbudget bewaken. In het statusoverzicht zal dit periodiek worden geupdate. Ieder kwartaal zal een aangepaste versie ter informatie aan de opdrachtgever worden verzonden.

Aan de hand van de geplande onderhoudswerkzaamheden uit het jaarplan (statusoverzicht) worden werkomschrijvingen of bestekken opgesteld. In overleg met de opdrachtgever worden één of meer offertes aangevraagd (schilderwerken, dakafwerkingen, technische installaties e.d.). Arec beoordeelt de offertes en brengt een schriftelijk advies aan de opdrachtgever uit omtrent de te verstrekken opdracht. Adviseurs van Arec verzorgen namens de opdrachtgever de directievoering en het uitvoeringstoezicht.

Uitgelichte projecten

MENU