Privacy verklaring

Arec Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs hechten veel waarde aan het waarborgen van gegevens en de privacy van haar relaties. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en hebben daarom deze privacyverklaring opgesteld. Hierin zetten we uiteen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Arec Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Arec Vastgoedingenieurs

J.F. Vlekkeweg 10-08
5026 RJ  Tilburg
www.arec.nl
info@arec.nl
+31 13 534 8344

Functionaris gegevensbescherming: Ger Meijering (ger.meijering@arec.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, voorletters en titulatuur
 • Geslacht
 • Functie en organisatie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, ook mobiel
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer i.v.m. facturatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van onze (advies) werkzaamheden en u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij in opdracht gerealiseerde projecten is deze periode gelijk aan de wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 (zeven) jaar na beëindiging van de opdracht. Bij overige situaties, bijvoorbeeld indien geen opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden, dan wordt deze periode beperkt tot 3 (drie) jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, dienen op dezelfde wijze te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, echter deze bedrijven/instellingen zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Arec Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arec Vastgoedingenieurs en/of Arec Bouwingenieurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arec.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Arec Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arec Vastgoedingenieurs en Arec Bouwingenieurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computers zijn beveiligd met de meest actuele Anti-Virus- en Malware programma’s. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons, bij voorkeur via info@arec.nl.

  Meer weten?

  Laat jouw gegevens achter of neem direct contact op via 013 - 534 8344.